Nausheen Shah

Nausheen Shah wears APERLAI shoes during her trip in Los Angeles